Shënim: shumica e tabelave janë prodhuar mbi bazën e llogaritjeve tona të bazës së të dhënave të LSMS 2005, gjë e cila do të specifikohet në burimin e secilës tabelë.

Analiza jonë merr parasysh të gjithë individët 15 vjeç e lart

Tabela 1: Punësimi në sektorin bujqësor dhe jo-bujqësor sipas gjinisë

Meshkuj

Femra

Total

Jo-bujqësor

425,967

202,983

628,950

%

60.90

41.02

52.67

Bujqësor

273,450

291,819

565,269

%

39.10

58.98

47.33

 Total

699,417

494,802

1,194,219

Burimi: LSMS 2005

Tabela 2: Punësimi sipas kategorisë dhe seksit

Meshkuj

Femra

Total

Punonjës i dikujt që nuk është

anëtar i një banese

324,038

151,515

475,553

46.33

30.62

39.82

Punëtor i paguar në një biznes

familjar ferme ose jo-ferme

4,190

3,125

7,315

0.60

0.63

0.61

Punëdhënës

10,906

1,839

12,745

1.56

0.37

1.07

Punëtor për llogari të vet

170,318

74,435

244,753

24.35

15.04

20.49

Punëtor i papaguar në një

fermë familjare

189,964

263,889

453,853

27.16

53.33

38.00

 Total 

699,416

494,803

1,194,219

Burimi: LSMS 2005

Tabela 3: Veprimtaria ekonomike e femrave deklaruar si të vetëpunësuara

Veprimtari ekonomike

 

Bujqësi, gjueti dhe veprimtari të tjera të lidhura shërbimi

38,818

Peshkim, operim rezervuaresh/fermash për rritje peshku; shërbime

368

Prodhim produktesh ushqimore dhe pijesh

175

Prodhim tekstilesh

272

Prodhim veshjesh; lyerje gëzofi

3,047

Përpunim/lyerje lëkure; prodhim çanta/valixhe

256

Botim, shtypje, riprodhim mediash të regjistruara

256

Prodhim produktesh metalike të fabrikuara, përveç makinerive

35

Prodhim mobiljesh; prodhim ??? n.e.c.

56

Ndërtim

2,247

Shitje, mirëmbajtje dhe riparim mjetesh motorike dhe motorësh

510

Tregti me shumicë dhe me komision, përveç mjeteve motorike

781

Tregti me pakicë, përveç mjeteve motorike dhe motorëve;

17,956

Hotele dhe restorante

3,606

Transport tokësor; transport përmes tubacioneve

1,922

Veprimtari mbështetëse dhe ndihmëse transporti

386

Veprimtari të tjera biznesi

337

Administrata publike dhe mbrojtja; sigurimi shoqëror i detyruar

250

Shëndeti dhe puna sociale

374

Veprimtari argëtuese, kulturore dhe sportive

656

Veprimtari të tjera shërbimi

1,789

Banesa private me persona të punësuar

328

Total

74,435

Burimi: LSMS 2005

Tabela 4: Lloji i punëdhënësit sipas gjinisë për ata që janë punonjës

 

Meshkuj

Femra

 Total

Qeveri, sektor publik ose ushtri

110,794

67,142

177,936

Kompani a ndërmarrje private

101,873

44,214

146,087

Program punësh publike

824

183

1,007

Ndërmarrje shtetërore

13,845

4,941

18,786

OJF apo organizatë humanitare

3,689

2,134

5,823

Individ privat

93,012

32,902

125,914

Total

324,037

151,516

475,553

Burimi: LSMS 2005

Tabela 5: Veprimtaria ekonomike sipas gjinisë për ata që janë punonjës

Veprimtari ekonomike 

Meshkuj

Femra

 Total

Prodhim produktesh ushqimore

dhe pijesh

7,799

4,435

12,234

Prodhim tekstilesh

115

1,613

1,728

Prodhim veshjesh; përpunim/lyerje

gëzofi

5,328

13,124

18,452

Përpunim/lyerje lëkure; prodhim

çanta/valixhe

1,936

6,390

8,326

Prodhim mobiljesh; prodhim ?? n.e.c.

7,051

1,870

8,921

Furnizimi me energji, gaz, avull, dhe

ujë të ngrohtë

7,395

2,508

9,903

Ndërtim

102,917

19,060

121,977

Shitje, mirëmbajtje dhe riparim

mjetesh motorike dhe motorësh

14,257

3,424

17,681

Tregti me shumicë dhe komision,

përveç mjeteve motorike

6,497

2,925

9,422

Tregti me pakicë e mjeteve

motorike dhe motorëve; riparim

56,695

33,937

90,632

Hotele dhe restorante

23,748

20,450

44,198

Transport tokësor; transport

me tubacione

31,691

4,101

35,792

Veprimtari mbështetëse e

ndihmëse transporti

3,525

1,245

4,770

Postë dhe telekominikacione

3,330

1,950

5,280

Ndërmjetësim financiar, përveç

fondit të sigurimit dhe pensionit

1,060

2,265

3,325

Kërkim dhe zhvillim

2,840

1,555

4,395

Veprimtari të tjera biznesi

4,507

1,552

6,059

Administrate publike dhe

mbrojtja; sigurimi shoqëror i

detyruar

38,676

9,357

48,033

Arsimi

26,657

28,978

55,635

Shëndeti dhe puna sociale

11,404

21,732

33,136

Veprimtari argëtuese, kulturore

dhe sportive

10,378

3,617

13,995

Banesa private me persona të punësuar

854

1,459

2,313

Total

368,660

183,112

556,207

Burimi: LSMS 2005

Tabela 6: Numri i njerëzve që punojnë në vend pune dhe lidhja me sistemin e sigurimeve shoqërore sipas gjinisë në sistemin jo-bujqësor

Me të drejtë përfitimi nga sigurimet

shoqërore * ???Sex Cross-tabulation

 

 

 

 

 

 

Meshkuj

Femra

 Total

Me të drejtë përfitimi nga sigurimet

shoqërore

Yes

178,431

102,128

280,559

 %

 

54.36

66.04

58.10

 

No

149,798

52,512

202,310

 %

 

45.64

33.96

41.90

Total

 

328,229

154,640

482,869

Burimi: LSMS 2005

Tabela 7: Numri i grave punonjëse të kompensuara?? që nuk kanë të drejtë sigurimi shoqëror në sektorët privat e publik në kategorinë jo-bujqësore

 

Po

Jo

Total 

Sektori privat

30,172

41,970

72,139

Sektori public

68,629

2,972

71,601

Të tjera

1,664

653

2,317

Total

100,465

45,595

146,060

Burimi: LSMS 2005

 
Mbështetur nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara për Gratë (UNIFEM) në kuadër të programit nën-rajonal "Buxhetimi Gjinor në Europën Juglindore: Përparimi i barazisë gjinore dhe qeverisjes demokratike nëpërmjet rritjes së transparencës dhe përgjegjshmërisë" . Financuar nga Agjencia Austriake për Bashkëpunim dhe Zhvillim dhe Ministria e Punëve të Jashtme finlandeze.

© ASC Qendra për Studime të Avancuara. Kontakt info@asc-al.org